ลงชื่อเข้าใช้งาน

จดจำการลงชื่อเข้าใช้

| ลงทะเบียน   ลืมรหัสผ่าน

conedu21 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564” (ผ่านระบบออนไลน์)

 

นักวิจัยสามารถตรวจสอบตารางนำเสนอและ QR Code ห้องนำเสนอได้ที่  

1.ตารางการนำเสนอ

2.QR Code ห้องนำเสนอ  

 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและขั้นตอนการดำเนินการของนักวิจัยในวันนำเสนอได้ที่  

1.ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม


1. บทความจะได้รับการตีพิมพ์ Full Paper ลงใน Proceeding online ของการประชุมวิชาการ

2. มีการคัดเลือกบทความวิจัย ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์สวนสุนันทา
3. คุณมณีเนตร รวมภักดี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 02-1601061-ต่อ 133 หรือ 082-553-9535 E-mail maneenet.ru@ssru.ac.th, ID-Line maneenet.o

4. คุณพีรพล เชื่อมแก้ว (Admin) เจ้าหน้าที่ IT โทรศัพท์ 02-1601061-ต่อ 200 หรือ 063-038-5996 E-mail : edu@ssru.ac.th ID-Line armlucker